Majątek Szpitala

Wartość majątku określają:

  • Fundusz Założycielski
  • Fundusz Szpitala

Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz zakładu stanowi wartość majątku samodzielnego Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Fundusz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli zwiększa się o:

  • zysk netto,
  • kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,
  • kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr. 112 Poz. 654 z póź. zm.)

 

 Fundusz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli zmniejsza się o:

  • stratę netto,
  • kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

 

O podziale zysku decyduje Dyrektor Szpitala, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Szpitala. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym

Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Szpitala w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest organ założycielski.

Rokiem obrachunkowym Szpitala dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych jest rok kalendarzowy.

Szpital jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

 

Szukaj dokumentów
od do