Informacje udostępniane na wniosek

Informacje nieudostępnione w biuletynie będące informacją publiczną

 

Informacja publiczna która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli może być udostępniona na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnienie informacji publicznej następuje „bez zbędnej zwłoki” nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szpital powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższy jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba ze środki techniczne, którymi dysponuje Szpital, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Szpital powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych przez Szpital w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Szpital może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • Żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych
  • Szpital nie dysponuje żądaną informacja
  • Istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej
Szukaj dokumentów
od do