Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

1. Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 352 z późn. zm.) – dalej ustawa.

 

2. Podmioty uprawnione

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 5 ustawy).

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej podlega ograniczeniom.

 

3. Składanie i rozpatrywanie wniosków

Każdy wnioskodawca sporządza wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego samodzielnie.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (dalej wniosek), wnosi się w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 ustawy, tj. gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium albo została udostępniona w inny sposób ale nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady

            i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy;
 • wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (art. 21 ust. 6 ustawy).

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, w tym, w przypadku rozpatrywania nietypowych wniosków, uwzględnia się także inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wniosek można złożyć:

 • pisemnie na adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Suchowoli, Kuraszew 48, 21-310 Wohyń

 • osobiście w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat-suchowola@o2.pl).

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Kuraszew 48

21-310 Wohyń

 

4. Odbiór dokumentów

Udostępnioną informację można odebrać na jeden ze sposobów (wskazany we wniosku):

 • osobiście przez wnioskodawcę w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli , Kuraszew 48, 21-310 Wohyń
 • za pośrednictwem poczty;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Informacje dodatkowe

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom określonym w art. 6 ustawy. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo          i Psychicznie Chorych w Suchowoli obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Suchowoli
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej;

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie BIP .

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli może określić indywidualne warunki ich ponownego wykorzystywania.

            Wnioskodawca, który otrzymał od Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo     i Psychicznie Chorych w Suchowoli ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Dyrektora o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat.

 

Szukaj dokumentów
od do